COVID-19 KRĪZES ATBALSTA PROGRAMMAS UZŅĒMĒJIEM

29/11/2020

Info no VID mājas lapas:

ATBALSTS PAŠNODARBINĀTAJIEM

Pašnodarbinātie – VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, autoratlīdzības saņēmēji, kas nav reģistrēti VID, un individuālie komersanti –, kas no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim piedzīvo ieņēmumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

Kuri pašnodarbinātie var saņemt atbalstu:

Dīkstāves atbalstu var lūgt, ja ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem cilvēks faktiski nav veicis saimniecisko darbību un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumi aprēķinā nav jāiekļauj.

Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

 • Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies, un autoratlīdzības saņēmējam, kas nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, un individuālajiem komersantam– 70% apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk kā 330  eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi. Vidējo ienākumu aprēķinā neieskaita autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām
 • Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet ne mazāk kā 330 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi
 • Cilvēkam, kurš saņem šo atbalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.

Būtiski: cilvēks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona  un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Kā pieteikties atbalstam:

 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS būs pieejama no 1.decembra.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, bet par decembri – līdz 15. janvārim, un par janvāri – līdz 15. februārim.
 • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, kā arī apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja un ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies ne mazāk kā par 50 %.
 • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). 

Kad dīkstāves atbalstu nepiešķir:

 • Ja pašnodarbinātajam pieteikuma iesniegšanas dienā nodokļu parāds ir lielāks nekā 1000 eiro un tam nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums
 • Ja pašnodarbinātajam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process
 • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts
 • Pašnodarbinātajiem, kuri saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju, radošās jaunrades vai radošo personu nodarbinātības programmu ietvaros
 • Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas par pēdējo gadu pirms ārkārtējās situācijas
 • Ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2020. gada 1. novembra

Laikposmā, kad pašnodarbinātajm piešķirts atbalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pab

 

ATBALSTS PATENTMAKSAS MAKSĀTĀJAM

Patentmaksas saņēmēji, kas no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 9. janvārim piedzīvo ienākumu kritumu, var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

Kuri patentmaksas maksātāji var saņemt dīkstāves atbalstu:

Dīkstāves atbalstu var lūgt, ja ieņēmumi mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, ir samazinājušies vismaz par 20 %. Ja kādā no šiem mēnešiem cilvēks faktiski nav veicis saimniecisko darbību un ieņēmumu nav bijis, šis mēnesis vidējo ieņēmumu aprēķinā nav jāiekļauj.

Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

 • 400 eiro par pilnu mēnesi, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents vai ja patents bijis spēkā vismaz 6 mēnešus pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta.
 • Par atbalsta periodu patentmaksa vai samazinātā patentmaksa nav jāmaksā.
 • Ja patentmaksa vai samazinātā patentmaksa 2020. gadā ir samaksāta par 3 vai 6 mēnešiem vai par vienu gadu, kas ietilpst laikposmā, uz kuru izsludināta ārkārtējā situācija, patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš tiek pagarināts par atbalsta perioda ilgumu.
   

Būtiski: cilvēks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā saimnieciskās darbības veicējs un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Kā pieteikties atbalstam:

 • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesnieguma forma EDS būs pieejama no 1.decembra.
 • Atbalstam par novembri var pieteikties līdz 15. decembrim, bet par decembri – līdz 15. janvārim, un par janvāri – līdz 15. februārim.
 • Pieteikumā jānorāda informācija par sevi un savu saimniecisko darbību, kā arī apliecinājums, ka nav iestājusies darba nespēja un ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ saimnieciskās darbības apjoms ir samazinājies ne mazāk kā par 50 %.
 • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Kad atbalstu nepiešķir:

 • Par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts.