ATBALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ SKAISTUMKOPŠANĀ NODARBINĀTAJIEM

10/02/2021

Info no VID mājas lapas:

 • Darbinieki, pašnodarbinātie* un patentmaksātāji skaistumkopšanas nozarē no 2021. gada 1. janvāra līdz tiesību aktos noteiktā aizlieguma sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus atcelšanai savas atlīdzības vai ienākumu kompensēšanai var vērsties VID un saņemt dīkstāves atbalstu.

  * VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti
   

  Kuri skaistumkopšanā nodarbinātie var saņemt atbalstu:
   

  Dīkstāves atbalstu var lūgt:

  • darbinieks, kas bija nodarbināts 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī pie darba devēja (juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas), kas minētajā periodā sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus.
  • pašnodarbinātais, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī
  • patentmaksātājs, kas sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī.


  Būtiski: pakalpojumu sniedzējam jābūt reģistrētam Veselības inspekcijā.

  Lai pārliecinātos, ka cilvēks konkrētajos mēnešos ir bijis darbinieks vai ir reģistrējis saimniecisko darbību, kā arī vai darba devējs vai pats skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu, VID izmanto savā un Veselības inspekcijas rīcībā esošos datus. Tādējādi cilvēkam šāda papildu informācija nebūs jāiesniedz.

  Būtiski: skaistumkopšanas nozarē iesniegumu nevar iesniegt darba devējs.

  Ko uzskata par skaistumkopšanas pakalpojumiem

  Atbalstu var saņemt cilvēki, kas sniedz šādus skaistumkopšanas pakalpojumus: friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts vai publiskās lietošanas peldbaseina.

  Atbalsta saņemšanas iespējas paredzētas arī atbalsta personālam, kas bija nodarbināts pie juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas iepriekš minētajā periodā.

  Cik lielu atbalstu cilvēks var saņemt:

  • Darbiniekam – 70 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laiku no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim (ja kādā no šiem mēnešiem darbinieks pie konkrētā darba devēja nav strādājis, to vidējās algas aprēķinā neiekļauj). Dīkstāves atbalsts nebūs mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
  • Mikrouzņēmuma darbiniekam – 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada 3. ceturksni atbilstoši ceturkšņa deklarācijā norādītājam bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
  • Ja darbinieks janvārī vai citā mēnesī, kurā ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus, atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70 % apmērā no vidējā vecāku pabalsta par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk par 1000 eiro par pilnu mēnesi.
  • Pašnodarbinātajam, kas ir reģistrējies vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (saimnieciskās darbības veicējs) – 70 % apmērā no vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības 2020. gada 3. ceturksnī, bet ne mazāk par 500 eiro un ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi.
  • Pašnodarbinātajam, kas ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada 3. ceturksni, bet mazāk par 500 eiro un ne ne vairāk kā 1000 eiro par pilnu mēnesi
  • Patentmaksas maksātājam, ja 2020. gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī bija spēkā esošs patents – 500 eiro mēnesī.
  • Cilvēkam, kurš saņem atbalstu par dīkstāvi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru darbiniekam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Lai saņemtu šo piemaksu, īpašs iesniegums nav jāraksta. Šis atbalsts pieejams vienu reizi mēnesī un tikai vienā nodarbinātības formā.
  • Ja cilvēks nodarināts dažādās nodarbinātības formās (piem., darbinieks, pašnodarbinātais, vairāki darba devēji), katrā formā arī iespējams saņemt dīkstāves atbalstu, tomēr tā kopsumma nevar pārsniegt 1000 eiro par pilnu mēnesi. Par atbalsta piešķiršanu lemj tādā secībā, kādā darbinieki vai pašnodarbinātie iesnieguši iesniegumu. Nosacījums par 500 eiro minimālo pabalstu par pilnu mēnesi attiecas tikai uz vienu pabalsta izmaksu mēnesī. Saņemot dīkstāves atbalstu pie vairākiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās, katrs nākamais pabalsts tiek rēķināts proporcionāli darba samaksai un dīkstāves ilgumam.

   

  Būtiski: cilvēks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona  un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

  Būtiski: Ja cilvēkam ar 2021. gadu ir mainīts nodokļu maksāšanas režīms, atbalstu par dīkstāvi, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju, nosaka atbilstoši nodokļu maksāšanas režīmam, kāds bija līdz 2020. gada 31. decembrim.

  Kā pieteikties atbalstam:

  Kur EDS aizpildit iesniegumu atbalstam dikstave un algu subsidijam

  • Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).
  • Dīkstāves atbalsts pieejams no 2021. gada 1. janvāra par turpmākajiem mēnešiem, kuros ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus.
  • Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, piemēram, par janvāri var pietiekties līdz 15. februārim.
  • Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā
  • Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Par darbiniekam izmaksāto atbalstu par dīkstāvi VID paziņos arī darba devējam.

  Kad atbalstu nepiešķir:

  • darba devējs, pašnodarbinātā persona  vai patentmaksātājs nav paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskas darbības uzsākšanu
  • pašnodarbinātā persona nav reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja 2020.gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī
  • patentmaksātājam nebija spēkā patents 2020.gada augustā vai septembrī, vai oktobrī, vai novembrī, vai decembrī
  • atbalsta saņēmējam nav atvērts konts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā
  • sasniegta maksimāli izmaksājamā atbalsta summa