No 1. jūnija atļauts sniegt individuālus pakalpojumus

03/06/2021

No 2021.gada 1. jūnija darbu var atsākt individuālie skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji (t.sk. pirts, SPA, solāriju, pīrsingu, tetovēšanas u.c. pakalpojumu sniedzēji), kas ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā pārslimojuši Covid-19 var atsākt sniegt pakalpojumus, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) II2 nodaļas prasības.

 
* Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
38.27 Personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas vai persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju, var:...
*38.28 Šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas var sniegt pakalpojumus, kurus saskaņā ar šo noteikumu 14.2 punktu sniegt aizliegts, ja pakalpojums tiek sniegts individuāli, nodrošinot:
38.28 1. epidemioloģiskās drošības prasības konkrētu pakalpojumu sniegšanai, ja tādas ir izstrādātas;
38.28 2. ka vienā telpā atrodas tikai viens pakalpojuma sniedzējs un viens pakalpojuma saņēmējs (izņemot friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumus, kas vienā telpā var sniegt pakalpojumu, ievērojot šo noteikumu 24.22 punktā minētās prasības)
38.28 3. pakalpojuma saņēmējiem un kontrolējošām institūcijām pieejamu informāciju, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja atbilstību šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām.
 
 

‼️ Cienījamās kolēģes, Saeimas 2021. gada 27. maijā pieņemtie Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un Ministru kabineta noteikumi Nr. 332 (27.05.2021.) par veiktajiem grozījumiem MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošana”, ir radījuši virkni neskaidru jautājumu uz kuriem nav atbilžu.❓❓❓

 

‼️Līdz ar to respektējam VM norādījumus un MK noteikumus!

 

‼️‼️ Epidemiloģiskai situācijai turpinot uzlaboties, tuvākajā laikā izpildoties luksafora nosacījumiem, iespējami arī citi atvieglojumi.

Tāpat no 1. jūnija tiks ieviests digitālais risinājums, kā pārliecināties par vakcinācijas pret Covid-19 esamību vai pārslimošanas faktu.

 

Epidemioloģiskās drošības prasības skaistumkopšanas  pakalpojumu sniegšanai.

( Info no VI mājas lapas)

Prasības skaistumkopšanaspakalpojumu sniegšanas telpu platībai un darba videi:

✅ Skaistumkopšanas pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē.

✅ Skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 25 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs (pirts un saunas pakalpojumus var saņemt viens pakalpojumu sniedzējs vai viena mājsaimniecība)

✅ Ja pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija (neattiecas uz pirts un saunas pakalpojumiem).

✅ Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz vienu metru augsta un astoņdesmit centimetru plata.

✅ Pie ieejas novieto roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70% etanola.

✅ Sniedzot pirts pakalpojumus, pirms procedūras izkurina telpu līdz +100 grādiem, bet procedūras laikā tiek nodrošināta pastiprināta ventilācija ar augstu temperatūru (virs +60 grādiem);

Prasības pakalpojumu sniedzēja atbildībai un pienākumiem, atsākot pakalpojumu sniegšanu:

✅ Pakalpojuma sniedzējs par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.

✅ Atsākot vai uzsākot sniegt skaistumkopšanas pakalpojumu, aizpilda skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu un pēc pieprasījuma uzrāda to uzraudzības un kontroles iestādei.

✅ Norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un kontaktinformāciju par to (vārds un tālruņa numurs) izvieto labi redzamā vietā. Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

✅ Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju par epidemioloģiskās drošības prasībām, tai skaitā angļu un krievu valodā (vizuālie materiāli):

  • brīdinājums par divu metru distances ievērošanu
  • brīdinājums roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumiem
  • brīdinājums mutes un deguna aizsega lietošanu pienākumu
  • brīdinājums par personām, kuras nedrīkst atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā
  • aicinājums apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni "Apturi Covid".

Nodrošina pieejamu informāciju, ka pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

✅ Nodrošina, ka pakalpojuma sniedzējam (meistaram), uzsākot darbu, ik dienu tiek veikta bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma sniedzējam (meistaram) ir akūti respiratorie simptomi, aizliegts sniegt pakalpojumus.

Prasības klientu apkalpošanas organizēšanai:

✅ Atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. Vienlaikus pakalpojuma sniedzējs fiksē pakalpojuma veidu, tā uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī, ja meistari ir vairāki, tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (vārdu un tālruņa numuru). Šo informāciju skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas pēc pakalpojumu sniegšanas dienas un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.

✅ Nodrošina, ka pakalpojumu sniegšanas telpās pakalpojumu saņēmēji tiek ielaisti pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona.

✅ Pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 20 minūtes. Pakalpojumu sniegšanas starplaikos tiek nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.

✅ Ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde (neattiecas uz pirts un saunas pakalpojumiem).

✅ Nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā.

✅ Nodrošina, ka pirms pakalpojuma sniegšanas tiek veikta pakalpojuma saņēmēja bezkontakta temperatūras mērīšana. Ja pakalpojuma saņēmējam ir akūti respiratorie simptomi, pakalpojuma sniedzējs atsaka pakalpojuma sniegšanu.

✅ Pakalpojuma saņēmējam nepiedāvā dzērienus, uzkodas un lasāmvielu.

Prasības individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanai:

✅ Nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista iekštelpās. Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu.

✅ Nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta, un nagu kopšanas pakalpojumu sniedzēji papildus lieto arī vienreizējās lietošanas cimdus (neattiecas uz pirts un saunas pakalpojumiem).

Prasības darba piederumiem un aprīkojumam:

✅ Papildus 2018.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 631 "Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai" ievērošanai, pakalpojumu sniedzējs veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60° C temperatūrā un pēc mazgāšanas gludina.

✅ Pirts un saunas pakalpojuma darba piederumus un aprīkojumu izmanto tikai konkrētajam pakalpojuma saņēmējam un tie pēc procedūras tiek iznīcināti vai dezinficēti.

Pašnovērtējuma anketa ir pieejama šeit.

Aptaujas anketa ir pieejama šeit.

Informatīvie materiāli, izvietošanai salonā šeit.

 

Sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var pieprasīt un lejupielādēt tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv