TIP piešķiršanas kārtība

Pielikums 28.11.2016. Valdes sēdes lēmumam ( protokols Nr. 17) -

atbilstoši MK Noteikumu Nr. 943 5. pielikumam.

 

 

1. Profesionālās un zinātniskās darbības un  tālākizglītības pasākumi

N

r.p.k.

Pasākuma (aktivitātes) nosaukums

Tālākizglītības punkti (TIP)

Nepieciešams iepriekšējs LĀPPOS apstiprinājums (pasākuma organizatoram)

1.1.

Dalība profesionālās  asociācijās - LKKA Valdes sēdēs, semināros, konferencēs .

1 TIP par stundu (ne vairāk, kā 8 TIP dienā)

Nav

1.2.

Dalība izglītības iestāžu, kas realizē profesionālās izglītības programmas kosmetoloģijā, neformālās tālākizglītības pasākumu programmas (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas pilnveides kursu, semināru, konferenču programmas u.c.).

1 TIP par vienu stundu  (ne vairāk, kā 8 TIP dienā)

Ir

1.3.

Dalība ārstniecības iestāžu, profesionālo asociāciju, biedrību neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides, kvalifikācijas kursu, konferenču, semināru programmas u.c.).

1 TIP par vienu stundu (ne vairāk, kā 8 TIP dienā) Atbilstoši ārstniecības iestāžu, asociāciju uzrādītajam TIP skaitam

Ir

1.4.

Tālākizglītība kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros, t. sk. profesionālo produktu apmācības semināros Latvijā ar vietējo un/vai starptautisko vieslektoru piedalīšanos.

1 TIP par vienu stundu  (ne vairāk, kā 8 TIP dienā)

Ir

1.5.

Tālākizglītība starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros, u.c. pasākumos Latvijā un ārzemēs.

Atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam

Nav

1.6.

Pašizglītojošā darbība: nozares žurnālu “Kosmetik Baltikum Professional”, “Les Nouvelles Esthetique” abonēšana

Kopā 5 TIP gadā

Nav

 

P.S. Obligātie tālākizglītības pasākumi (vienu reizi - piecos gados):

1. Seminārs par pirmās un neatliekamās medicīniskās  palīdzības sniegšanu dažādās klīniskās situācijās.

2. Seminārs par higienas, sanitārijas, septikas un aseptikas, profesionālo saslimšanu, klienta un speciālista drošības jautājumiem.

 

2. Profesionālā un zinātniskā darbība tālākizglītības jomā

Nr.p.k. Pasākuma (aktivitātes) nosaukums Tālākizglītības punkti (TIP) Nepieciešams iepriekšējs LĀPPOS apstiprinājums (pasākuma organizatoram)

2.1.

Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs, darba grupās, akreditācijas komisijās, nozares ekspertu padomēs (NEP), LKKA Valdē, Revīzijas komisijā.

10 TIP gadā

Nav

2.2.

Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem - praktikantiem mazāk par vienu semestri gadā (uzrādot prakses līgumu).

10 TIP gadā (līdz 3 studentiem)

15 TIP gadā (virs 3 studentiem)

Nav

2.3.

Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem - praktikantiem vairāk par vienu semestri gadā (uzrādot prakses līgumu).

30 TIP gadā

 

Nav

2.4.

Dalība starptautiskās profesionālās organizācijās (CIDESCO, CEPEC u.c.)

5 TIP gadā

Nav

2.5.

Darbs ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas vēlētās institūcijās vai sertifikācijas komisijās.

  10 TIP gadā

Nav

2.6.

Uzstāšanās ar priekšlasījumiem ārstniecības personu profesionālo organizāciju tālākizglītības pasākumos (sēdēs, Latvijas mēroga  kongresos, konferencēs).

5 TIP par katru

Nav

2.7

Uzstāšanās ar priekšlasījumiem starptautiska mēroga kongresos, konferencēs, par profesionālās darbības jautājumiem.

20 TIP par katru

Nav

2.8

Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs profesionālo produktu apmācības semināru vadīšanā ( uzrādot darba līgumu vai izziņu no apmācības rīkotāja.

15 TIP gadā

Nav

2.9.

Dalība valsts mēroga kosmētikas izstādēs apmeklētāja statusā.

1 TIP par katru

Nav

2.10.

Dalība starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs apmeklētāja statusā.

10 TIP par katru

Nav

2.11.

Personiska piedalīšanās dalībnieka statusā valsts un starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs Latvijā un ārzemēs.

10 TIP (valsts)
20 TIP (starpt.)

Nav

2.12.

Godalgotas vietas iegūšana valsts un starptautiskās skaistuma industrijas izstādēs, konkursos.

10 TIP (valsts)
20 TIP (starpt.)

Nav

2.13.

Uzstāšanās, publikācijas par skaistumkopšanas jautājumiem elektroniskajos un drukātajos masu mēdijos.

1 TIP par katru

Nav

2.14.

Pilnas slodzes pedagoģiskais  darbs  izglītības iestādē, kura realizē profesionālās izglītības vai tālākizglītības programmu kosmetoloģijā (uzrādot darba līgumu).

30 TIP gadā

Nav

2.15.

Nepilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura realizē profesionālās izglītības vai tālākizglītības programmu kosmetoloģijā (uzrādot darba līgumu).

15 TIP gadā

Nav

2.16.

Starptautiskā CIDESCO eksāmena nokārtošana un CIDESCO Diploma iegūšana (studentiem-absolventiem).

50 TIP

Nav

2.17.

Starptautiskā CIDESCO Post Graduate eksāmena  nokārtošana un CIDESCO Diploma iegūšana (praktizējošiem kosmētiķiem).

100 TIP

Nav

2.18.

Ārstniecības personas darbs mācību-metodiskā materiāla- kvalifikācijas pilnveides kursu programmas izstrādē, uzrādot LĀPPOS apstiprinājumu.

20 TIP (vienreizējs piešķīrums par katru programmu)

Ir

2.19.

Zinātniskā grāda iegūšana (bakalaurs, maģistrs) ar pamatspecialitāti saistītās citās specialitātēs.

100 TIP

Nav