Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

 
Ministru kabineta noteikumi Nr.943
Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 104.§)
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
29.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
 

1. Noteikumi nosaka ārstniecības personu sertifikācijas kārtību.

 

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ārstniecības personas sertifikācija – ārstniecības personas sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) piešķiršana pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā, ja attiecīgās ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošana neizriet no ārstniecības personas kompetences jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – sertifikācija), kā arī sertifikāta piešķiršana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas (turpmāk – resertifikācija);

2.2. tālākizglītības punkts – ārstniecības personas profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu uzskaites kvantitatīvā mērvienība.

 

3. Sertifikācija un resertifikācija tiek veikta pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, kas noteikta normatīvajos aktos par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām. Sertifikācija un resertifikācija tiek veikta ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kas noteikta normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību ietvertajā ārstniecisko un diagnostisko metožu klasifikatorā.

 

4. Sertifikācija vai resertifikācija apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē tiek veikta tikai pēc sertifikāta saņemšanas pamatspecialitātē (izņemot Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 1. un 2.punktā noteiktos gadījumus).

 

5. Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona:

5.1. kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;

5.2. kura apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26.panta trešajā daļā noteiktajām prasībām;

5.3. (svītrots ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553);

5.4. kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

5.5. kura nav citas personas aizgādnībā;

5.6. kurai saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību (aizliegums ir attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

5.7. kurai saskaņā ar sertifikācijas padomes lēmumu nav anulēts attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē izsniegtais sertifikāts vai arī nav apturēta attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē izsniegtā sertifikāta darbība (aizliegums attiecināms uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums ir spēkā);

5.8. kura ir samaksājusi par sertifikāciju vai resertifikāciju.

 

6. Sertifikātu (1.pielikums) izsniedz uz pieciem gadiem.

 

7. Sertifikātu paraksta sertifikācijas eksāmenu komisijas (turpmāk – sertifikācijas komisija) priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā).

 

8. Sertifikāta numuru veido atbilstoši šādiem kritērijiem:

8.1. ja sertifikātu izsniedz sertifikācijas kārtībā, sertifikāta numuru veido no pieciem arābu cipariem;

8.2. ja sertifikātu izsniedz resertifikācijas kārtībā, sertifikāta numuru veido latīņu alfabēta burts "A" un pieci arābu cipari;

8.3. ja sertifikātu izsniedz pēc sekmīgi nokārtota sertifikācijas eksāmena gadījumā, ja ārstniecības personai bijusi atteikta resertifikācija, numuru veido latīņu alfabēta burti "AE" un pieci arābu cipari.

 

9. Ārstniecības personas iesniegtos dokumentus, kā arī sertifikācijas un resertifikācijas materiālus sertifikācijas institūcija glabā 10 gadus.

 
II. Sertifikācijas un resertifikācijas organizācija

10. Sertifikācijas institūcija:

10.1. izveido sertifikācijas padomi;

10.2. pieņem šo noteikumu 27., 47. un 66.punktā minētos dokumentus;

10.3. organizē sertifikātu izgatavošanu, uzskaiti un izsniedz tos;

10.4. reģistrē izsniegtos sertifikātus;

10.5. izsniedz attiecīgā sertifikāta dublikātu, ja sertifikāts ir bojāts, iznīcināts, nozaudēts, nolaupīts vai ja ir mainījies sertificētās ārstniecības personas vārds (vārdi) vai uzvārds (uzrādot personu apliecinošu dokumentu);

10.6. slēdz līgumus sertifikācijas un resertifikācijas tehniskajai nodrošināšanai;

10.7. paziņo ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram par piešķirtajiem un anulētajiem sertifikātiem, kā arī par sertifikātiem, kuru darbība ir apturēta.

 

11. Sertifikācijas padome ir sertifikācijas institūcijas izveidota struktūrvienība (7–17 locekļi), kas kā koleģiāla institūcija:

11.1. apstiprina sertifikācijas komisijas;

11.2. apstiprina sertifikācijas eksāmenu programmu saturu;

11.3. apstiprina ārstniecības personu profesionālās darbības pārskatu vērtēšanas kritērijus;

11.4. pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu par atteikumu piešķirt sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas, pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu vai atļauj sertificējamai ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu;

11.5. pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu, kā arī par resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju;

11.6. pieņem lēmumu par izsniegto ārstniecības personu sertifikātu darbības apturēšanu vai izsniegto sertifikātu anulēšanu;

11.7. koordinē, kontrolē un uzrauga sertifikācijas komisiju darbu;

11.8. izskata iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu un pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu.

 

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 59)

12. Sertifikācijas padomes darbu vada sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, kuram ir divi vietnieki. Sertifikācijas padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā sertifikācijas padomes darbu vada sertifikācijas padomes priekšsēdētāja pilnvarots vietnieks. Sertifikācijas padomes priekšsēdētāju un viņa vietniekus no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē sertifikācijas padome.

 

13. Lēmumus sertifikācijas padome pieņem ar vienkāršu klātesošo padomes locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sertifikācijas padomes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) balss. Sertifikācijas padome ir tiesīga pieņemt lēmumu bez sēdes sasaukšanas, ja visi sertifikācijas padomes locekļi rakstiski nobalso par lēmuma pieņemšanu.

 

14. Sertifikācijas komisija ir sertifikācijas institūcijas struktūrvienība, kas kā koleģiāla institūcija:

14.1. izstrādā sertifikācijas eksāmena programmas saturu;

14.2. izstrādā ārstniecības personu profesionālās darbības pārskatu vērtēšanas kritērijus;

14.3. pieņem un izvērtē šo noteikumu 27., 47. un 66.punktā minētos dokumentus;

14.4. atļauj ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu vai sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par atteikumu piešķirt sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas;

14.5. pēc ārstniecības personas pieprasījuma informē par sertifikācijas un resertifikācijas prasībām un sertifikācijas eksāmena programmas saturu;

14.6. nosaka sertifikācijas eksāmena un resertifikācijas veikšanas laiku un vietu, kā arī informē ārstniecības personu par sertifikācijas eksāmena vērtēšanas sistēmu un sertifikācijas eksāmena komisijas personālsastāvu;

14.7. organizē un tehniski nodrošina sertifikācijas eksāmenu un resertifikāciju un nepieciešamo dokumentu apriti;

14.8. eksaminē ārstniecības personu;

14.9. sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu;

14.10. sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu resertificēt ārstniecības personu.

 

15. Katrā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē un papildspecialitātē izveido vienu sertifikācijas komisiju.

 

16. Kandidātus (5–11 locekļi) darbībai sertifikācijas komisijā ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē attiecīgās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes profesionālās organizācijas biedru sapulce. Kandidātam ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, un viņš vismaz vienu reizi ir resertificēts attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē. Ievēlētie kandidāti no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja, viņa vietnieka un sertifikācijas komisijas sekretāra kandidātus. Profesionālajai organizācijai ir pienākums divu nedēļu laikā paziņot sertifikācijas padomei par ievēlētajiem kandidātiem darbībai sertifikācijas komisijā.

 

17. Sertifikācijas komisijas sastāvu (tajā skaitā sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sertifikācijas komisijas sekretāru) apstiprina sertifikācijas padome uz četriem gadiem. Sertifikācijas padome ir tiesīga no sava vidus iecelt pārstāvi dalībai sertifikācijas komisijā ar padomdevēja tiesībām.

 

18. Sertifikācijas padome ar pamatotu lēmumu var neapstiprināt izvirzītos kandidātus darbībai sertifikācijas komisijā, kā arī lemt par jau apstiprinātas sertifikācijas komisijas atsaukšanu. Sertifikācijas padomei ar pamatotu lēmumu ir tiesības apstiprināt komisiju ar atšķirīgu locekļu skaitu, nekā noteikts šo noteikumu 16. punktā.

 

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 59)

19. Ja vienai pamatspecialitātei, apakšspecialitātei vai papildspecialitātei ir vairākas profesionālās organizācijas, veido vienu kopēju sertifikācijas komisiju, iekļaujot tajā pārstāvjus no tām profesionālajām organizācijām, kurās (katrā no tām) attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē sertificēto biedru skaits ir vismaz 35 % no visām attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē sertificētajām ārstniecības personām. Sertifikācijas komisija tiek veidota šādā kārtībā:

19.1. sertifikācijas padome nosaka deleģējamo pārstāvju skaitu no katras profesionālās organizācijas darbībai sertifikācijas komisijā proporcionāli attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē sertificēto biedru skaitam profesionālajā organizācijā;

19.2. profesionālās organizācijas biedru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē kandidātus (sertifikācijas padomes noteiktajā skaitā) darbībai sertifikācijas komisijā un divu nedēļu laikā paziņo sertifikācijas padomei par ievēlētajiem kandidātiem;

19.3. sertifikācijas padome apstiprina sertifikācijas komisijas sastāvu (tajā skaitā sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju, viņa vietnieku un sertifikācijas komisijas sekretāru) uz četriem gadiem. Sertifikācijas padome ir tiesīga no sava vidus iecelt pārstāvi darbībai sertifikācijas komisijā ar padomdevēja tiesībām. Sertifikācijas padome ar pamatotu lēmumu ir tiesīga apstiprināt sertifikācijas komisijas sastāvu uz īsāku laiku, nekā noteikts šajā apakšpunktā.

 

20. Sertifikāciju un resertifikāciju ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē veic kompetentās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes sertifikācijas komisija. Ja tādas nav, sertifikācijas padome izveido atsevišķu sertifikācijas komisiju ārstnieciskajai vai diagnostiskajai metodei.

 

21. Sertifikācijas padome var pagarināt šo noteikumu 17.punktā un 19.3.apakšpunktā noteikto sertifikācijas komisijas darbības termiņu līdz jaunas sertifikācijas komisijas apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā uz gadu.

 

22. Sertifikācijas komisijas darbu vada sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā).

 

23. Sertifikācijas komisija katru gadu līdz 31.oktobrim iesniedz sertifikācijas padomei sertifikācijas komisijas plānoto sēžu grafiku nākamajam gadam, norādot sēžu norises vietu un laiku. Sertifikācijas komisija par jebkurām plānotām izmaiņām iesniegtajā sertifikācijas komisijas sēžu grafikā informē sertifikācijas padomi ne vēlāk kā divus mēnešus iepriekš, bet par neplānotām izmaiņām – nekavējoties.

 

24. Sertifikācijas komisijas izstrādātais sertifikācijas eksāmena programmas saturs ir spēkā piecus gadus pēc tā apstiprināšanas sertifikācijas padomē. Sertifikācijas komisija ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms sertifikācijas eksāmena programmas satura derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas padomei apstiprināšanai sertifikācijas eksāmena programmas saturu kopā ar izmaiņu veikšanas vai neveikšanas pamatojumu.

 

25. Sertifikācijas komisijas sēžu norisi protokolē un ārstniecības personu informēšanu nodrošina sertifikācijas komisijas sekretārs. Sertifikācijas komisijas sekretārs nodrošina sertifikācijas eksāmenu dokumentu un resertifikācijas dokumentu apriti, glabāšanu un noformēšanu normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, kā arī dokumentu iesniegšanu sertifikācijas padomei.

 

26. Atļauju kārtot sertifikācijas eksāmenu, uzdevumu sertificējamai ārstniecības personai noteiktā termiņā novērst šo noteikumu 30.punktā minētos trūkumus un priekšlikumu sertifikācijas padomei par atteikumu piešķirt sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas, sagatavo, kā arī lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu un par ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu resertificēt ārstniecības personu sertifikācijas komisija pieņem ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) balss.

 
III. Sertifikācijas kārtība

27. Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu (turpmāk – sertificējamā ārstniecības persona), iesniedz sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

27.1. sertifikācijas lapu (2.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;

27.2. profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;

27.3. izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;

27.4. izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti, apakšspecialitāti vai papildspecialitāti;

27.5. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par izglītības programmas apguvi, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama konkrētās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes iegūšanai (ja sertifikācijas eksāmenu izglītības iestādes un sertifikācijas komisijas sadarbības ietvaros sertificējamai ārstniecības personai ir iespējams kārtot vienlaikus ar izglītības programmas beigu pārbaudījumu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē);

27.6. (svītrots ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553);

27.7. izglītības dokumenta kopiju par tālākizglītības programmas apguvi attiecīgajā ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (ja sertificējamā ārstniecības persona vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē);

27.8. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.

 

28. Iesniedzot šo noteikumu 27.punktā minēto dokumentu kopijas, sertificējamā ārstniecības persona uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

 

29. Ja šo noteikumu 27.punktā minētie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

 

30. Sertifikācijas komisija izskata šo noteikumu 27.punktā minētos dokumentus un noskaidro, vai sertificējamā ārstniecības persona atbilst visām šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajām prasībām. Ja ir iesniegti visi šo noteikumu 27.punktā minētie dokumenti un sertificējamā ārstniecības persona atbilst visām šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajām prasībām, sertifikācijas komisija informē sertificējamo ārstniecības personu par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu. Ja sertificējamā ārstniecības persona nav iesniegusi visus šo noteikumu 27.punktā minētos dokumentus vai arī iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi aizpildīti, sertifikācijas komisija uzdod sertificējamai ārstniecības personai noteiktā termiņā novērst trūkumus un atliek jautājuma izskatīšanu par atļauju kārtot sertifikācijas eksāmenu uz laiku, kas nav ilgāks par mēnesi. Minētās darbības sertifikācijas komisija norāda sertifikācijas lapā (2.pielikums).

 

31. Sertificējamai ārstniecības personai ir šādas tiesības:

31.1. saņemt informāciju par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena dienas;

31.2. pēc informācijas saņemšanas par sertifikācijas eksāmena laiku un vietu saņemt sertifikācijas eksāmena programmas saturu.

 

32. Priekšlikumu par atteikumu piešķirt sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas, sertifikācijas komisija sagatavo, ja:

32.1. sertificējamā ārstniecības persona neatbilst kādai no šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

32.2. iesniedzot šo noteikumu 27.punktā minētos dokumentus, sertificējamai ārstniecības personai nav spēkā esoša sertifikāta pamatspecialitātē (attiecināms uz gadījumiem, ja sertifikācija tiek veikta apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (izņemot Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 1. un 2.punktā noteiktos gadījumus));

32.3. sertificējamā ārstniecības persona nav novērsusi šo noteikumu 30.punktā minētos trūkumus.

 

33. Sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu vai atļauj sertificējamai ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu. Pieņemto lēmumu norāda sertifikācijas lapā (2.pielikums). Lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu sertifikācijas padome sertificējamai ārstniecības personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Atļauju sertificējamai ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo sertifikācijas komisija.

 

34. Pirms sertifikācijas eksāmena sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas komisijai uzrāda personu apliecinošu dokumentu un sertifikācijas komisija sertificējamo ārstniecības personu iepazīstina ar sertifikācijas komisijas sastāvu un sertifikācijas eksāmena norises kārtību, izpildes laiku un vērtēšanas sistēmu.

 

35. Sertificējamai ārstniecības personai, kas nokavējusi sertifikācijas eksāmena sākumu, ir tiesības piedalīties tajā tikai ar sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) atļauju.

 

36. Ja sertificējamā ārstniecības persona attaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz sertifikācijas eksāmenu, tai ir tiesības kārtot sertifikācijas eksāmenu citā sertifikācijas komisijas norādītajā laikā. Maksa par sertifikāciju atkārtoti nav jāmaksā. To, vai neierašanās iemesli ir atzīstami par attaisnojošiem, pēc sertificējamās ārstniecības personas rakstiska lūguma un atbilstošu dokumentu saņemšanas izvērtē sertifikācijas komisija.

 

37. Ja sertificējamā ārstniecības persona neierodas uz sertifikācijas eksāmenu bez attaisnojoša iemesla, maksa par sertifikāciju tai netiek atmaksāta. Laikposmā, kas nav ilgāks par trim mēnešiem no tā sertifikācijas eksāmena dienas, uz kuru sertificējamā ārstniecības persona neieradās, ārstniecības persona var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu šajā nodaļā minētajā kārtībā, iesniedzot sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā rakstisku lūgumu un šo noteikumu 27.8.apakšpunktā minēto dokumentu. Pretendēt uz sertifikāta iegūšanu vēlāk nekā pēc trim mēnešiem no tā sertifikācijas eksāmena dienas, uz kuru sertificējamā ārstniecības persona neieradās, ārstniecības persona var atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām ārstniecības personu sertifikācijai, iesniedzot šo noteikumu 27.punktā minētos dokumentus.

 

38. Sertifikācijas komisija protokolē sertifikācijas eksāmena gaitu. Protokolā norāda sertifikācijas eksāmena norises vietu, laiku, sertifikācijas komisijas sastāvu un sagatavotos priekšlikumus, kā arī sertificējamās ārstniecības personas vārdu un uzvārdu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un komisijas sekretārs.

 

39. Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām:

39.1. pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai;

39.2. otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude.

 

40. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

 

41. Sertifikācijas komisija pēc sertifikācijas eksāmena pirmās un otrās daļas izpildes piecu darbdienu laikā izvērtē sertifikācijas eksāmena rezultātus un sagatavo priekšlikumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu. Priekšlikumu sertifikācijas komisija norāda sertifikācijas lapā (2.pielikums).

 

42. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas eksāmena norises dienas sertifikācijas eksāmena protokolu un sertifikācijas lapu (2.pielikums) nodod sertifikācijas padomei. Sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu sertificējamai ārstniecības personai vai par atteikumu piešķirt sertifikātu. Pieņemto lēmumu norāda sertifikācijas lapā (2.pielikums).

 

43. Ja sertifikācijas eksāmenu sertificējamā ārstniecības persona kārtojusi vienlaikus ar izglītības programmas beigu pārbaudījumu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, šo noteikumu 42.punktā minētos dokumentus sertifikācijas padomei sertifikācijas komisija nodod kopā ar šo noteikumu 27.4.apakšpunktā minētā izglītības dokumenta kopiju. Ja sertificējamā ārstniecības persona nav iesniegusi šo noteikumu 27.4.apakšpunktā minētā izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) triju mēnešu laikā no sertifikācijas eksāmena kārtošanas dienas, sertifikācijas komisija šo noteikumu 42.punktā minētos dokumentus sertifikācijas padomei nenodod un sertificējamā ārstniecības persona kārto sertifikācijas eksāmenu šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā.

 

44. Šo noteikumu 42.punktā minēto lēmumu sertifikācijas padome sertificējamai ārstniecības personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

45. Piešķirtā sertifikāta derīguma termiņš sākas ar brīdi, kad lēmums par tā piešķiršanu ir paziņots sertificējamai ārstniecības personai.

 

46. Sertificējamā ārstniecības persona, kura nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā gadu pēc šo noteikumu 42.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas, uz sertifikāta iegūšanu pretendējot šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā.

 
IV. Resertifikācijas kārtība

47. Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju (turpmāk – resertificējamā ārstniecības persona), ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

47.1. resertifikācijas lapu (3.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;

47.2. ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi);

47.3. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā;

47.4. dokumentu (kopiju), kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likums).

 

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

48. Ja šo noteikumu 47.punktā minētie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

 

49. Resertifikācija, izņemot šo noteikumu 65.punktā minēto gadījumu, netiek piemērota, ja:

49.1. iesniedzot šo noteikumu 47.punktā minētos dokumentus, ir beidzies derīguma termiņš sertifikātam attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē;

49.2. ārstniecības persona profesionālo darbību sertifikāta derīguma termiņa laikā sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē Latvijā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir veikusi mazāk nekā trīs gadus.

 

50. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 47.punktā minēto dokumentu saņemšanas informē resertificējamo ārstniecības personu par sertifikācijas komisijas sēdes laiku un vietu, kurā tiks lemts par šīs personas resertifikāciju. Resertificējamai ārstniecības personai ir tiesības piedalīties sertifikācijas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts jautājums par šīs personas resertifikāciju.

 

51. Sertifikācijas komisija izskata šo noteikumu 47.punktā minētos dokumentus, tajā skaitā izvērtē resertificējamās ārstniecības personas profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumus atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem kritērijiem, noskaidro, vai resertificējamā ārstniecības persona atbilst visām šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajām prasībām, un sagatavo sertifikācijas padomei priekšlikumu par resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju. Priekšlikumu sertifikācijas komisija norāda resertifikācijas lapā (3.pielikums).

 

52. Sagatavojot šo noteikumu 51.punktā minēto priekšlikumu, sertifikācijas komisija ņem vērā, ka:

52.1. par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem sertifikāta derīguma termiņa laikā ārsta un zobārsta pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs, kā arī fizioterapeita pamatspecialitātē ir nepieciešams iegūt 250 tālākizglītības punktus, māsu un vecmāšu profesiju pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs – 100 tālākizglītības punktus, pārējo ārstniecības personu profesiju pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs vai papildspecialitātēs – 150 tālākizglītības punktus, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē – 100 tālākizglītības punktus, no kuriem vismaz 60 % ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu, kas nav iekļauts šo noteikumu 5. pielikumā un kuru sertifikācijas komisija vērtē kā nozīmīgu, tālākizglītības punktu skaitu nosaka pēc uzskaitīto aktivitāšu pielīdzināšanas principa);

52.2. tālākizglītības punkti ir piešķirami tikai par tādiem profesionālās kvalifikācijas neformāliem tālākizglītības pasākumiem, kurus atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam ir apstiprinājusi sertifikācijas padome vai kuriem apstiprinājums nav nepieciešams.

 

(Grozīts ar MK 31.01.2017. noteikumiem Nr. 59)

53. Lai saņemtu šo noteikumu 52.2.apakšpunktā minēto apstiprinājumu, profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma organizators ne vēlāk kā divus mēnešus pirms pasākuma sertifikācijas padomei iesniedz:

53.1. iesniegumu tālākizglītības punktu piešķiršanai, kurā sniedz pilnīgu informāciju par pasākuma saturu un formu, tai skaitā norāda pasākuma nosaukumu, katra priekšlasījuma tēmas nosaukumu, pasākuma norises vietu, informāciju par lektoriem (vārds, uzvārds, darbavieta, specialitāte, amats, vai ir apmācīttiesīga ārstniecības persona, vai ir tādas izglītības iestādes mācībspēks, kura īsteno medicīniskās izglītības programmu), pasākuma organizatora kontaktinformāciju, cik tālākizglītības punktus un kādām ārstniecības personu pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm, vai ārstnieciskajai vai diagnostiskajai metodei lūdz piešķirt;

53.2. pasākuma saturam atbilstošās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes profesionālās organizācijas saskaņojumu tālākizglītības punktu piešķiršanai, kas apstiprina pasākuma saturisko atbilstību pamatspecialitātei, apakšspecialitātei, papildspecialitātei vai ārstnieciskajai vai diagnostiskajai metodei noteiktajām kompetencēm un teorētisko un praktisko zināšanu apjomam (ja objektīvu iemeslu dēļ iesnieguma iesniedzējam nav iespējams saņemt atbilstošās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes profesionālās organizācijas saskaņojumu, pamatots paskaidrojums norādāms iesniegumā).

 

54. Sertifikācijas padome mēneša laikā pēc šo noteikumu 53.punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu. Pieņemto lēmumu sertifikācijas padome resertificējamai ārstniecības personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

55. Lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu sertifikācijas padome pieņem, ja:

55.1. medicīniskie priekšlasījumi atbilst uz pierādījumiem balstītas medicīnas principiem;

55.2. medicīnisko priekšlasījumu lektori ir apmācīttiesīgas ārstniecības personas.

 

56. Lēmumu par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu sertifikācijas padome var pieņemt, ja:

56.1. profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma organizators nav iesniedzis visus šo noteikumu 53.punktā minētos dokumentus vai nav ievērojis šo dokumentu iesniegšanas termiņu;

56.2. profesionālās kvalifikācijas neformālais tālākizglītības pasākums neatbilst kādam no šo noteikumu 55.punktā minētajiem kritērijiem.

 

57. Apstiprināto tālākizglītības punktu skaitu profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma organizators norāda dokumentā, kas pasākuma dalībniekam tiek izsniegts par pasākuma apmeklēšanu.

 

58. Sertifikācijas komisija protokolē sertifikācijas komisijas sēdi. Protokolā norāda sertifikācijas komisijas sēdes norises vietu, laiku, sertifikācijas komisijas sastāvu un sagatavotos priekšlikumus, kā arī resertificējamās ārstniecības personas vārdu un uzvārdu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un komisijas sekretārs.

 

59. Priekšlikumu par resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju sertifikācijas komisija sagatavo bez resertificējamās ārstniecības personas klātbūtnes.

 

60. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas sēdes norises dienas sertifikācijas komisijas sēdes protokolu un resertifikācijas lapu (3.pielikums) iesniedz sertifikācijas padomei. Sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju. Pieņemto lēmumu norāda resertifikācijas lapā (3.pielikums).

 

61. Priekšlikumu par atteikumu veikt resertifikāciju sertifikācijas komisija sagatavo, ja:

61.1. resertificējamā ārstniecības persona neatbilst kādai no šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

61.2. resertificējamā ārstniecības persona nav iesniegusi visus šo noteikumu 47. punktā minētos dokumentus, nav ievērojusi šo dokumentu iesniegšanas termiņu vai iesniegtie dokumenti satur nepatiesu informāciju;

61.3. šo noteikumu 47.2.apakšpunktā minētais profesionālās darbības pārskats neatbilst sertifikācijas padomes apstiprinātajiem kritērijiem;

61.4. resertificējamā ārstniecības persona nav ieguvusi šo noteikumu 52.1.apakšpunktā minēto tālākizglītības punktu skaitu;

61.5. iesniedzot šo noteikumu 47.punktā minētos dokumentus, resertificējamai ārstniecības personai nav spēkā esoša sertifikāta pamatspecialitātē (attiecināms uz gadījumiem, ja resertifikācija tiek veikta apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (izņemot Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 1. un 2.punktā noteiktos gadījumus)).

 

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

62. Šo noteikumu 60.punktā minēto lēmumu sertifikācijas padome resertificējamai ārstniecības personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

63. Piešķirtā sertifikāta derīguma termiņš sākas nākamajā dienā pēc dienas, kad beidzas iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņš, bet ne agrāk, kā ir paziņots šo noteikumu 60.punktā minētais lēmums.

 

64. Ja ārstniecības personai nepiemēro vai atsaka resertifikāciju, tā var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā, iesniedzot šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto dokumentu, dokumentu (kopiju), kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likums) un gadījumā, ja resertifikāciju nepiemēro, – sertifikāta kopiju, kā arī veicot samaksu par sertifikāciju.

 

(MK 31.01.2017. noteikumu Nr. 59 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

V. Resertifikācijas kārtība ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm

65. Resertifikāciju piemēro arī ārstniecības personai, kurai ir beidzies sertifikāta derīguma termiņš, ja šī ārstniecības persona profesionālo darbību sertifikātā norādītajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm veikusi ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu periodā.

 

66. Šo noteikumu 65.punktā minētā ārstniecības persona iesniedz sertifikācijas institūcijā vai sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

66.1. resertifikācijas lapu ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (4.pielikums), kurā aizpildīta I daļa;

66.2. darba devēja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots laikposmā kopš sertifikāta izsniegšanas veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi laikposmā kopš sertifikāta izsniegšanas);

66.3. izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā resertificējamā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību;

66.4. izziņu par profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē atbilstoši tās valsts prasībām, kurā resertificējamā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību;

66.4.1 dokumentu (kopiju), kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likums);

66.5. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.

 

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

67. Ja šo noteikumu 66.punktā minētie dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

 

68. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 66.punktā minēto dokumentu saņemšanas informē resertificējamo ārstniecības personu par sertifikācijas komisijas sēdes laiku un vietu, kurā tiks lemts par šīs personas resertifikāciju. Resertificējamai ārstniecības personai ir tiesības piedalīties sertifikācijas komisijas sēdē, kurā tiek izskatīts jautājums par šīs personas resertifikāciju.

 

69. Sertifikācijas komisija izskata šo noteikumu 66.punktā minētos dokumentus, noskaidro, vai resertificējamā ārstniecības persona atbilst visām šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajām prasībām, un sagatavo sertifikācijas padomei priekšlikumu par resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju. Priekšlikumu sertifikācijas komisija norāda resertifikācijas lapā ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (4.pielikums).

 

70. Sertifikācijas komisija protokolē sertifikācijas komisijas sēdi. Protokolā norāda sertifikācijas komisijas sēdes norises vietu, laiku, sertifikācijas komisijas sastāvu un sagatavotos priekšlikumus, kā arī resertificējamās ārstniecības personas vārdu un uzvārdu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks (priekšsēdētāja prombūtnes laikā) un komisijas sekretārs.

 

71. Priekšlikumu par resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju sertifikācijas komisija sagatavo bez resertificējamās ārstniecības personas klātbūtnes.

 

72. Sertifikācijas komisija piecu darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas sēdes norises dienas sertifikācijas komisijas sēdes protokolu un resertifikācijas lapu ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (4.pielikums), iesniedz sertifikācijas padomei. Sertifikācijas padome septiņu darbdienu laikā pēc sertifikācijas komisijas priekšlikuma saņemšanas pieņem lēmumu par resertificējamās ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju. Pieņemto lēmumu norāda resertifikācijas lapā ārstniecības personai, kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (4.pielikums).

 

73. Priekšlikumu par atteikumu veikt resertifikāciju sertifikācijas komisija sagatavo, ja:

73.1. resertificējamā ārstniecības persona neatbilst šo noteikumu 4.punktā vai kādai no šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

73.2. resertificējamā ārstniecības persona nav iesniegusi visus šo noteikumu 66.punktā minētos dokumentus vai iesniegtie dokumenti satur nepatiesu informāciju;

73.3. šo noteikumu 66.2.apakšpunktā minētais profesionālās darbības pārskats neatbilst sertifikācijas padomes apstiprinātajiem kritērijiem.

 

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

74. Šo noteikumu 72.punktā minēto lēmumu sertifikācijas padome resertificējamai ārstniecības personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

 

75. Piešķirtā sertifikāta derīguma termiņš sākas ar brīdi, kad lēmums par tā piešķiršanu ir paziņots sertificējamai ārstniecības personai.

 

76. Ja ārstniecības personai atsaka resertifikāciju, tā var pretendēt uz sertifikāta iegūšanu šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā, iesniedzot šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minēto dokumentu, dokumentu (kopiju), kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likums) un veicot samaksu par sertifikāciju.

 

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

VI. Sertifikāta anulēšana un tā darbības apturēšana

77. Sertifikātu anulē sertifikācijas padome, kura pieņēmusi lēmumu par attiecīgā sertifikāta piešķiršanu.

 

78. Priekšlikumu par sertifikāta anulēšanu sertifikācijas institūcijā var iesniegt:

78.1. Veselības ministrija;

78.2. Veselības inspekcija;

78.3. Nacionālais veselības dienests;

78.4. Centrālā medicīnas ētikas komisija;

78.5. ārstniecības personu profesionālā organizācija;

78.6. ārstniecības persona, kurai attiecīgais sertifikāts ir izsniegts;

78.7. ārstniecības iestāde, kurā strādā attiecīgā ārstniecības persona;

78.8. ārstniecības iestādes vai ārstniecības personu profesionālās organizācijas medicīnas ētikas komiteja;

78.9. Tiesu ekspertu padome, konstatējot tiesu medicīnas eksperta vai tiesu psihiatrijas eksperta rīcībā tiesu eksperta darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumus;

78.10. Valsts valodas centrs.

 

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

79. Sertifikācijas padome anulē sertifikātu, ja:

79.1. ārstniecības persona lūgusi anulēt tai izsniegto sertifikātu;

79.2. ārstniecības persona neatbilst šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.5. vai 5.7.apakšpunktā minētajām prasībām;

79.3. sertifikācijas institūcijai ir kļuvis zināms, ka sertifikācijai vai resertifikācijai iesniegtie dokumenti, kas bija par pamatu attiecīgā sertifikāta piešķiršanai, satur nepatiesu informāciju;

79.4. sertifikācijas institūcijai ir kļuvis zināms, ka ārstniecības persona profesionālajā darbībā ir būtiski pārkāpusi profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus un ētikas normas;

79.5. sertifikācijas institūcijai ir kļuvis zināms, ka ārstniecības persona nepārvalda valsts valodu atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām.

 

(Grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

80. Izskatot šo noteikumu 79.4.apakšpunktā minēto gadījumu, lēmumu ārstniecības personas profesionālās darbības izvērtēšanas ietvaros pieņem:

80.1. Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padome pēc Latvijas Ārstu biedrības Aroda tiesas vai Ētikas komisijas priekšlikuma;

80.2. Latvijas Māsu asociācijas Sertifikācijas padome pēc Latvijas Māsu asociācijas Ētikas komisijas priekšlikuma;

80.3. Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības Sertifikācijas padome pēc Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības Ētikas komisijas priekšlikuma.

 

81. Pieņemot lēmumu par izsniegtā sertifikāta anulēšanu, sertifikācijas padome nosaka termiņu, uz kādu tas tiek anulēts.

 

82. Ārstniecības persona, kurai ir anulēts sertifikāts, sertifikācijas eksāmenu pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā sertifikāts anulēts, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā var kārtot pēc šo noteikumu 81.punktā minētā termiņa beigām.

 

83. Ja sertifikācijas institūcijai ir kļuvis zināms, ka ārstniecības persona sertifikāta derīguma termiņa laikā neatbilst šo noteikumu 5.4. vai 5.6.apakšpunktā minētajām prasībām, sertifikācijas padome aptur attiecīgā sertifikāta darbību uz laikposmu, kurā tiesību ierobežojums nodarboties ar ārstniecību ir spēkā, bet ne ilgāk kā līdz attiecīgā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

 

84. Ja tiek apturēta izsniegtā sertifikāta darbība, attiecīgā sertifikāta darbības termiņš netiek pagarināts par laikposmu, uz kuru tas bija apturēts.

 

85. Lēmumu par izsniegtā sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu sertifikācijas padome Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā paziņo ārstniecības personai un sertifikāta anulēšanas priekšlikuma iesniedzējam.

 
VII. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

86. Sertifikācijas padomes lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, par atteikumu piešķirt sertifikātu, par ārstniecības personas resertifikāciju vai par atteikumu veikt resertifikāciju, par izsniegtā sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu, kā arī sertifikācijas padomes lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprinājumu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

87. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 
VIII. Noslēguma jautājums

88. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

 
Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943

(papildinātais mazais Latvijas Republikas valsts ģerbonis)

Ārstniecības personas sertifikāts
Nr._________

Ar šo sertifikātu   apliecina, ka
  (sertifikācijas institūcijas nosaukums)  
   
ārstniecības persona  
  (vārds, uzvārds)
_______________-_______________
(personas kods)
 
ir pierādījusi teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas un tai ir tiesības praktizēt

 

 
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai
ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)

 

       
Sertifikāts derīgs no   līdz  
  (datums)   (datums)

Izdots ____.gada ___.____________

Izdošanas vieta _________________

     
Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs   Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs
     
(vārds, uzvārds, paraksts)   (vārds, uzvārds, paraksts)

Z.v.

Veselības ministre I.Circene
2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

Sertifikācijas lapa

I. Sertificējamās ārstniecības personas dati1

1. Vārds (vārdi)  
   
2. Uzvārds  
   
3. Personas kods        -     
   
4. Deklarētās dzīvesvietas adrese  
   
   
5. Tālruņa numurs (numuri)  
   
6. Elektroniskā pasta adrese  
   
7. Piekrītu, ka lēmums tiek paziņots ar elektroniskā pasta starpniecību uz manis norādīto oficiālo elektronisko adresi
   
8. Sertifikācija nepieciešama  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
 
9. Informācija par darbavietu (vietām) pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē:

 

9.1. darbavieta  
  (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)
   
amats  
darba attiecības laikposmā no   līdz  
  (datums)   (datums)
   
9.2. darbavieta  
  (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)
   
amats  
darba attiecības laikposmā no   līdz  
  (datums)   (datums)
   
10. (Svītrots ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)
 
11. Apliecinu, ka (atbilstošo parakstīt vai norādīt2):

 

11.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību  
11.2. neesmu citas personas aizgādnībā  
11.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību  
   
12. Datums (dd.mm.gggg)   .   .    
   
13. Sertificējamās ārstniecības personas paraksts3  

II. Informācija par sertificējamo ārstniecības personu4

14. Sertificējamās ārstniecības personas kompetences raksturojums attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (atzīmēt vajadzīgo un norādīt īsu pamatojumu):

Kompetences jomas Labi Apmierinoši Neapmierinoši
Profesionālās zināšanas, prasmes un pieredze      
Komunikācijas prasmes un sadarbība      
Profesionālās ētikas un deontoloģijas principu ievērošana      
Plānošanas un darba organizācijas prasmes      
Lēmumu pieņemšanas prasmes      
   
15. Ieteikums  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
16. Informācijas sniedzēja paraksts3  
17. Zīmogs3  

III. Priekšlikums attiecībā uz sertifikācijas eksāmenu5

18. Priekšlikuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg)   .   .    
19. Priekšlikums (atzīmēt vajadzīgo):
19.1. kārtot sertifikācijas eksāmenu (norādīt sertifikācijas eksāmena datumu (dd.mm.gggg))   .   .    
19.2. atteikt ārstniecības personas sertifikāta piešķiršanu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas (norādīt pamatojumu)  
19.3. uzdot novērst trūkumus (norādīt termiņu (dd.mm.gggg), līdz kuram trūkumi novēršami)   .   .    
20. Datums, kad informēta sertificējamā ārstniecības persona (dd.mm.gggg)6   .   .    

IV. Informācija attiecībā uz sertifikācijas eksāmenu7

21. Informācija par izskatīto jautājumu (atzīmēt vajadzīgo un norādīt):
21.1. atļauts kārtot sertifikācijas eksāmenu  
21.2. pieņemts lēmums atteikt ārstniecības personas sertifikāta piešķiršanu  
21.3. datums (dd.mm.gggg)   .   .    
22. Datums, kad lēmums paziņots sertificējamai ārstniecības personai (dd.mm.gggg)8   .   .    
23. Sertifikācijas padomes sēdes protokola numurs       
24. Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā)    
  (vārds, uzvārds un paraksts)

 

V. Priekšlikums attiecībā uz ārstniecības personas sertifikātu5

25. Priekšlikuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg)   .   .    
26. Priekšlikums (atzīmēt vajadzīgo un norādīt)  
26.1. piešķirt ārstniecības personas sertifikātu  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
26.1.1. sertifikācijas eksāmena 1.daļā pareizi atbildēto jautājumu skaits (procentuāli)    %
26.1.2. sertifikācijas eksāmena 2.daļā pārbaudītās praktiskās iemaņas (atzīmēt vajadzīgo):
26.1.2.1. atbilstošas
26.1.2.2. neatbilstošas
26.2. atteikt ārstniecības personas sertifikāta piešķiršanu (norādīt pamatojumu)  
26.3. anulēt sertifikācijas rezultātus
27. Sertifikācijas komisijas sēdes protokola numurs    
28. Sertifikācijas komisijas sēdes datums (dd.mm.gggg)   .   .    
29. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā)  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
30. Sertifikācijas komisijas sekretārs  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
31. Sertifikācijas komisijas locekļi  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)

VI. Lēmums attiecībā uz ārstniecības personas sertifikātu9

32. Lēmuma pieņemšanas datums (dd.mm.gggg)   .   .    
33. Pieņemts lēmums (atzīmēt vajadzīgo un norādīt):
33.1. piešķirt ārstniecības personas sertifikātu  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
33.2. atteikt ārstniecības personas sertifikāta piešķiršanu
34. Datums, kad lēmums paziņots sertificējamai ārstniecības personai (dd.mm.gggg)   .   .    
35. Datums, kad sākas piešķirtā ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš (dd.mm.gggg)   .   .    
36. Sertifikācijas padomes sēdes protokola numurs     
37. Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā)  
  (vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīmes.

1 Aizpilda ārstniecības persona.

2 Ja dokuments sagatavots papīra formā, ārstniecības persona ar parakstu apliecina katru uz viņu attiecināmo 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā norādīto informāciju. Ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ārstniecības persona 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktā norāda informāciju "Apliecinu", ja attiecīgajā apakšpunktā norādītais viņai atbilst, vai "Neapliecinu", ja neatbilst.

3 Neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4 Aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.

5 Aizpilda sertifikācijas komisija.

6 Aizpilda, ja sertifikācijas komisija atļauj sertificējamai ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu vai uzdod novērst trūkumus.

7 Aizpilda sertifikācijas padome, ja saņemts sertifikācijas komisijas priekšlikums par atteikumu piešķirt ārstniecības personas sertifikātu sakarā ar to, ka sertificējamā ārstniecības persona netiek pielaista pie sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

8 Aizpilda, ja sertifikācijas padome pieņēmusi lēmumu par atteikumu piešķirt ārstniecības personas sertifikātu.

9 Aizpilda sertifikācijas padome.

Veselības ministre I.Circene
3. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

Resertifikācijas lapa

I. Resertificējamās ārstniecības personas dati1

1. Vārds (vārdi)  
2. Uzvārds  
3. Personas kods        -     
4. Deklarētās dzīvesvietas adrese  
   
5. Tālruņa numurs (numuri)  
6. Elektroniskā pasta adrese  
   
7. Piekrītu, ka lēmums tiek paziņots ar elektroniskā pasta starpniecību uz manis norādīto oficiālo elektronisko adresi  
 
8. Informācija par ārstniecības personas sertifikātu (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā tiek veikta resertifikācija):
8.1. numurs  
8.2. derīguma termiņš (dd.mm.gggg)   .   .    
8.3. pamatspecialitāte, apakšspecialitāte vai papildspecialitāte, kurā sertifikāts izsniegts
 
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukums)
9. Sertifikācija nepieciešama  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
   
10. Gads, kad pirmo reizi izsniegts ārstniecības personas sertifikāts pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē    
11. Profesionālā darba pieredze pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi):
11.1. darbavieta  
  (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)
amats  
darba attiecības laikposmā no   līdz  
  (datums)   (datums)
11.2. darbavieta  
  (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)
amats  
darba attiecības laikposmā no   līdz  
  (datums)   (datums)

11.1 Valsts valodas prasme __________________________________

12. Informācija par profesionālo un zinātnisko darbību un tālākizglītības pasākumiem ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņa laikā2:

12.1. informācija par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem

Nr.
p.k.
Izziņas numurs Pasākuma organizators Pasākuma nosaukums Pasākuma norises
datums(-i)
Stundu/
tālākizglītības punktu skaits
           
           
Kopā  

12.2. informācija par profesionālo un zinātnisko darbību tālākizglītības jomā:

Nr.
p.k.
Darbības veids Laikposms Tālākizglītības punktu skaits
       
       
Kopā  
13. Apliecinu, ka (atbilstošo parakstīt vai norādīt3):
13.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību  
13.2. neesmu citas personas aizgādnībā  
13.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību  
14. Datums (dd.mm.gggg)   .   .    
15. Resertificējamās ārstniecības personas paraksts4  

II. Informācija par sertificējamo ārstniecības personu5

16. Sertificējamās ārstniecības personas kompetences raksturojums attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē (atzīmēt vajadzīgo un norādīt īsu pamatojumu):

Kompetences jomas Labi Apmierinoši Neapmierinoši
Profesionālās zināšanas, prasmes un pieredze      
Komunikācijas prasmes un sadarbība      
Profesionālās ētikas un deontoloģijas principu ievērošana      
Plānošanas un darba organizācijas prasmes      
Lēmumu pieņemšanas prasmes      
   
17. Ieteikums  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
18. Informācijas sniedzēja paraksts4  
19. Zīmogs4  

III. Priekšlikums attiecībā uz resertifikāciju6

20. Priekšlikuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg)   .   .    
21. Priekšlikums (atzīmēt vajadzīgo):
21.1. resertificēt, piešķirot ārstniecības personas sertifikātu  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
   
21.2. atteikt resertifikāciju (norādīt sertifikācijas eksāmena datumu (dd.mm.gggg))   .   .    
21.3. profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu tālākizglītības punktu summa pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē    
21.4. citu profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu tālākizglītības punktu summa    
21.5. profesionālās darbības pārskata novērtējums (vajadzīgo atzīmēt):
21.5.1. atbilst kritērijiem
21.5.2. neatbilst kritērijiem
22. Sertifikācijas komisijas sēdes protokola numurs    
23. Sertifikācijas komisijas sēdes datums (dd.mm.gggg)   .   .    
24. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā)  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
25. Sertifikācijas komisijas sekretārs  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
26. Sertifikācijas komisijas locekļi  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)

IV. Lēmums attiecībā uz resertifikāciju7

27. Lēmuma pieņemšanas datums (dd.mm.gggg)   .   .    
28. Pieņemts lēmums (atzīmēt vajadzīgo un norādīt):
28.1. resertificēt, piešķirot ārstniecības personas sertifikātu  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
28.2. atteikt resertifikāciju
29. Datums, kad lēmums paziņots sertificējamai ārstniecības
personai (dd.mm.gggg)
  .   .    
30. Datums, kad sākas piešķirtā ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš (dd.mm.gggg)   .   .    
31. Sertifikācijas padomes sēdes protokola numurs    
32. Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā)  
  (vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīmes.

1 Aizpilda ārstniecības persona.

2 Pievieno informāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā, vai arī uzrāda šo dokumentu oriģinālus.

3 Ja dokuments sagatavots papīra formā, ārstniecības persona ar parakstu apliecina katru uz viņu attiecināmo 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā norādīto informāciju. Ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ārstniecības persona 13.1., 13.2. un 13.3.apakšpunktā norāda informāciju "Apliecinu", ja attiecīgajā apakšpunktā norādītais viņai atbilst, vai "Neapliecinu", ja neatbilst.

4 Neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5 Aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.

6 Aizpilda sertifikācijas komisija.

7 Aizpilda sertifikācijas padome.

Veselības ministre I.Circene
4. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943

(Pielikums grozīts ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 553)

Resertifikācijas lapa ārstniecības personai,
kura profesionālo darbību ilgstoši veikusi ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm

I. Resertificējamās ārstniecības personas dati1

1. Vārds (vārdi)  
2. Uzvārds  
3. Personas kods        -     
4. Deklarētās dzīvesvietas adrese  
   
5. Tālruņa numurs (numuri)  
6. Elektroniskā pasta adrese  
   
7. Piekrītu, ka lēmums tiek paziņots ar elektroniskā pasta starpniecību uz manis norādīto oficiālo elektronisko adresi  
8. Informācija par ārstniecības personas sertifikātu (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā tiek veikta resertifikācija):
8.1. numurs  
8.2. derīguma termiņš (dd.mm.gggg)   .   .    
8.3. pamatspecialitāte, apakšspecialitāte vai papildspecialitāte, kurā sertifikāts izsniegts
 
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes nosaukums)
9. Sertifikācija nepieciešama  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
   
10. Gads, kad pirmo reizi izsniegts ārstniecības personas sertifikāts pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē    
11. Profesionālā darba pieredze pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē laikposmā kopš ārstniecības personas sertifikāta izsniegšanas (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās laikposmā kopš ārstniecības personas sertifikāta izsniegšanas resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi):
11.1. darbavieta  
  (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)
amats  
darba attiecības laikposmā no   līdz  
  (datums)   (datums)
11.2. darbavieta  
  (ārstniecības iestādes un struktūrvienības nosaukums)
amats  
darba attiecības laikposmā no   līdz  
  (datums)   (datums)
11.1 Valsts valodas prasme __________________________________

12. Apliecinu, ka (atbilstošo parakstīt vai norādīt2):

12.1. man saskaņā ar tiesas nolēmumu nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību  
12.2. neesmu citas personas aizgādnībā  
12.3. man saskaņā ar prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā nav noteikta tiesību ierobežošana, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību  
13. Datums (dd.mm.gggg)   .   .    
14. Resertificējamās ārstniecības personas paraksts3  

II. Priekšlikums attiecībā uz resertifikāciju4

15. Priekšlikuma sagatavošanas datums (dd.mm.gggg)   .   .    
16. Priekšlikums (atzīmēt vajadzīgo):
16.1. resertificēt, piešķirot ārstniecības personas sertifikātu  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
   
16.2. atteikt resertifikāciju (norādīt sertifikācijas eksāmena datumu (dd.mm.gggg))  
16.3. profesionālās darbības pārskata novērtējums (atzīmēt vajadzīgo ):
16.3.1. atbilst kritērijiem
16.3.2. neatbilst kritērijiem
17. Sertifikācijas komisijas sēdes protokola numurs    
18. Sertifikācijas komisijas sēdes datums (dd.mm.gggg)   .   .    
19. Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā)  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
20. Sertifikācijas komisijas sekretārs  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
21. Sertifikācijas komisijas locekļi  
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)
   
  (vārds, uzvārds un paraksts)

III. Lēmums attiecībā uz resertifikāciju5

22. Lēmuma pieņemšanas datums (dd.mm.gggg)   .   .    
23. Pieņemts lēmums (atzīmēt vajadzīgo un norādīt):
23.1. resertificēt, piešķirot ārstniecības personas sertifikātu  
   
(pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes nosaukums)
23.2. atteikt resertifikāciju
24. Datums, kad lēmums paziņots sertificējamai
ārstniecības personai (dd.mm.gggg)
  .   .    
   
25. Datums, kad sākas piešķirtā ārstniecības personas sertifikāta derīguma termiņš (dd.mm.gggg)   .   .    
26. Sertifikācijas padomes sēdes protokola numurs    
27. Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
(priekšsēdētāja prombūtnes laikā)  
  (vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīmes.

1 Aizpilda ārstniecības persona.

2 Ja dokuments sagatavots papīra formā, ārstniecības persona ar parakstu apliecina katru uz viņu attiecināmo 12.1., 12.2. un 12.3.apakšpunktā norādīto informāciju. Ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ārstniecības persona 12.1., 12.2. un 12.3.apakšpunktā norāda informāciju "Apliecinu", ja attiecīgajā apakšpunktā norādītais viņai atbilst, vai "Neapliecinu", ja neatbilst.

3 Neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4 Aizpilda sertifikācijas komisija.

5 Aizpilda sertifikācijas padome.

Veselības ministre I.Circene
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.943
Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi

1. Profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumi

Nr.
p.k.

Nosaukums

Tālākizglītības punkti (TIP)

Nepieciešams iepriekšējs sertifikācijas institūcijas apstiprinājums (pasākuma organizatoram)

1. Dalība pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes profesionālās organizācijas tālākizglītības pasākumos (sēdēs) 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

nav

2. Dalība izglītības iestāžu (kas īsteno medicīniskās izglītības programmas) neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas uzturēšanas programmas, vispārējo prasmju pilnveides programmas, semināru programmas, konferenču programmas u.c.) 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

ir

3. Dalība ārstniecības iestāžu neformālās tālākizglītības pasākumu programmās (profesionālās pilnveides programmas, kvalifikācijas uzturēšanas programmas, vispārējo prasmju pilnveides programmas, semināru programmas, konferenču programmas u.c.) 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

ir

4. Tālākizglītība kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos Latvijā 1 TIP par vienu akadēmisko stundu (ne vairāk kā 8 TIP dienā)

ir

5. Tālākizglītība starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un citos pasākumos1 atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam

nav

6. Dalība ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas organizētās starpdisciplīnu konferencēs 12 TIP (par katru)

nav

7. Latvijā veidotas tālmācības apmācības programmas apguve ar saņemtu vērtējumu atbilstoši pasākuma organizatora noteiktajam, bet ne vairāk kā 1 TIP par vienu akadēmisko stundu

ir

8. Tālākizglītība (stažēšanās, praktiskā apmācība, voluntēšana) apmācīttiesīgās ārstniecības iestādēs 2 TIP par vienu dienu

nav

2. Profesionālā un zinātniskā darbība tālākizglītības jomā

Nr.
p.k.

Nosaukums

Tālākizglītības punkti (TIP)

Nepieciešams iepriekšējs sertifikācijas institūcijas apstiprinājums (pasākuma organizatoram)

9. Darbs profesionālās konsultatīvās padomēs un darba grupās 10 TIP gadā

nav

10. Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem mazāk par vienu semestri gada laikā 20 TIP gadā

nav

11. Apmācīttiesīgas ārstniecības personas darbs ar studentiem, rezidentiem, praktikantiem un stažieriem vienu semestri vai vairāk gada laikā 40 TIP gadā

nav

12. Darbība starptautiskās profesionālās organizācijās un to vēlētās institūcijās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros vai starptautiskās organizācijās, kuras apvieno dažādu specialitāšu ārstniecības personas 10 TK gadā

nav

13. Darbs ārstniecības personu sertifikācijas institūcijas vēlētās institūcijās vai sertifikācijas komisijās 10 TIP gadā

nav

14. Dalība Latvijas Zinātnes padomes vai starptautiskos zinātnisko grantu projektos 10 TIP gadā vadītājam,

2 TIP gadā dalībniekam

nav

15. Uzstāšanās ar ziņojumiem starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos, tajā skaitā līdzautoriem 30 TIP par katru

nav

16. Uzstāšanās ar priekšlasījumu ārstniecības personu profesionālo organizāciju tālākizglītības pasākumos (sēdēs), Latvijas mēroga kongresos, konferencēs, ārstniecības iestāžu vai profesionālo organizāciju klīniskās sēdēs, klīnisko gadījumu analīze un literatūras apskats 5 TIP par katru

nav

17. Publicētas tēzes kongresu, konferenču, simpoziju un citu pasākumu tēžu apkopojumu izdevumā 10 TIP par katru

nav

18. Uzstāšanās vai publikācijas plašsaziņas līdzekļos par sabiedrības veselības jautājumiem 1 TIP par katru

nav

19. Stenda ziņojums starptautiskos kongresos, konferencēs, simpozijos un citos pasākumos 20 TIP par katru

nav

20. Lekciju vadīšana ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas neformālos tālākizglītības pasākumos 2 TIP par vienu akadēmisko stundu

nav

21. Mācību grāmatu un monogrāfiju autors vai līdzautors 200 TIP

nav

22. Publikācijas starptautiski citējamos izdevumos 50 TIP par katru

nav

23. Medicīnisku rakstu publikācijas profesionālajos izdevumos 20 TIP par katru

nav

24. Pilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas (pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros) 30 TIP gadā

nav

25. Nepilnas slodzes pedagoģiskais darbs izglītības iestādē, kura īsteno medicīniskās izglītības programmas (pamatspecialitātes, apakšspecialitātes, papildspecialitātes vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes ietvaros) 15 TIP gadā

nav

26. Klīnisko vadlīniju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām klīnisko vadlīniju izstrādei, izvērtēšanai, reģistrēšanai un ieviešanai vai medicīnisko tehnoloģiju izstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanai un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanai 30 TIP katram darba grupas dalībniekam

nav

27. Bakalaura grāda iegūšana veselības aprūpē2 150 TIP

nav

28. Maģistra grāda iegūšana veselības aprūpē2 150 TIP

nav

29. Doktora grāda iegūšana veselības aprūpē2 200 TIP

nav

Piezīmes.

1 Sertificējamai ārstniecības personai ir pienākums iesniegt pamatotu pārrēķinu tālākizglītības punktu skaitam, ja par dalību pasākumā ārvalstīs tiek piešķirts tālākizglītības punktu skaits, kas neatbilst vienam tālākizglītības punktam par vienu akadēmisko stundu.

2 Netiek attiecināts uz zinātniskajiem grādiem, kuri iegūti, pielīdzinot iepriekš iegūto izglītību atbilstoši normatīvajiem aktiem par grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanu.

 
Veselības ministre I.Circene